Početna

       

 SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR “LABRADOR”

Na Skupštini Kluba u 2023.g. donese su izmjene i dopune statuta u skladu s novim Zakonom o sportu

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak  7.

Udruga  je  osnovan  u  cilju  promicanja,  razvitka  i  unapređenja sporta i rekreacije osoba s invaliditetom, slijepih osoba, opće populacije svih dobnih skupina u lokalnoj zajednici, Gradu Karlovcu, Karlovačkoj županiji,  Republici Hrvatskoj, te na međunarodnoj i svjetskoj razini. Područje djelovanja sukladno ciljevima je: sport, sportska rekreacija, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi.

Udruga se može udruživati u sportske organizacije na lokalnoj, gradskoj, županijskoj, regionalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj i svjetskoj  razini.

Članak 8.

Djelatnosti udruge jesu:

 1. planiranje rada i razvitka sporta i rekreacije, borilačkih sportova, juda, karatea taekwondoa i ostalih oblika sportsko rekreativnih aktivnosti.
 2. organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
 3. poduka i trening djece, mladeži i odraslih
 4. pripremanje svojih članova za sudjelovanje na lokalnim, gradskim, županijskim, državnim, nacionalnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima
 5. upravljanje sportskim objektima i terenima kojih je udruga vlasnik ili korisnik; u skladu sa Zakonom o sportu.
 6. poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
 7. skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova udruge;
 8. ukupnom aktivnosti udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.
 9. uključivanje, motiviranje djece i mladeži u sportsko rekreativne aktivnosti
 10. promocija sportsko rekreativnih aktivnosti putem sredstava javnog priopćavanja, tiskanim publikacijama, multimedijskim sadržajima, mrežnim stranica, društvenim mrežama, demonstracijama
 11. potiče i promiče sport u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta te strateškim dokumentima donesenim na područnoj (regionalnoj) razini, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom, te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti poticanju aktivnosti djece i mladeži;
 12. sudjeluje u predlaganju i provedbi programa razvoja sporta od interesa svoje područne (regionalne) samouprave koji se sufinanciraju od strane tijela državne uprave nadležnog za sport (sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanje materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina);
 13. surađuje u ostvarivanju programa gradskog/županijskog sportskog saveza košarkaškog sporta, programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog košarkaškog saveza i dr.;
 14. sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša te sudjeluje u edukaciji sportaša o antidopingu;
 15. provodi edukaciju, informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima;
 16. poduzimanje aktivnosti za sprječavanje negativnih pojava u sportu, posebno za sprječavanje nasilja u sportu i kršenja prava djece;
 17. promicanje stručnog rada u sportu, te sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;
 18. unos i ažuriranje podataka za koje je nadležan Klub u Nacionalni informacijski sustav u sportu;
 19. obavlja i druge poslove, djelatnosti i zadaće određene zakonom i ovim Statutom.

Treninzi se odvijaju u Domu OSRH Zrinski u Karlovcu pod vodstvom voditelja sportsko rekreativnih aktivnosti Romije Radočaj  Naglić, te u Akademiji borilačkih sportova Excalibur pod vodstom poznatog kondicijskog trenera Maria Tomca.

Sportsko Rekreativni Centar Labrador član je Karlovačke Športske Zajednice, Zajednice Športova Karlovačke županije, Parasportskog Saveza invalida Karlovačke Županije, Hrvatskog Športskog Saveza Slijepih i Hrvatskog Saveza tradicionalnog Hapkidoa.

 

Sportom za ljepšu budućnost